พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เช้าช่วงที่ 1

โครงการสัมมนาหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่”
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร
ช่วงเช้า คาบที่ 1
บรรยายโดย อ.กฤติกา ปั้นประเสริฐ และ อ.อนันต์ สิทธิฤทธิ์