ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอาภาพร มาสมทบ และคุณสมฤทัย ทัศนเจริญ
โทรศัพท์ 02-667-6000 ต่อ 6535 และ 5146
ดาวน์โหลด กำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา